Nanolab PHase 4 - nyt renrum (b346A)

DTU/ERIK Arkitekter/Tegnestuen Kontekst

Om Nanolab Phase 4

Ny bygning til nanofabrikation på DTU Lyngby Campus

Nanoteknologi er nøglen til fremtidens teknologi

Nanoteknologi er essentiel for vækst og sikkerhed i Danmark. Ved at anvende nanoteknologi udvikler forskere og virksomheder nye teknologier og produkter såsom materialer og bittesmå komponenter, der bliver brugt i alt fra computerchips, optiske linser i mobiltelefoner til måling på biologiske celler. Alt sammen vigtige kompotenter inden for sundhed, kunstig intelligens, it og life-science.

DTU Nanolab, Nationalt Center for Nanofabrikation og -karakterisering, understøtter udviklingen af dansk nanoteknologi. I dag har DTU Nanolab renrum – dvs. avancerede laboratoriefaciliteter – til mikro- og nanofabrikation, som forskere bruger, og som samarbejdspartnere kan leje sig ind i. 

Behov for mere plads

I dag er der ca. 400 brugere, heriblandt forskere fra 7 af DTU’s 8 grundforskningscentre, som bruger DTU Nanolabs faciliteter. Men de eksisterende renrums maksimumkapacitet er nået. Der er behov for nye, tidssvarende laboratorier og maskiner, hvis DTU Nanolab skal imødekomme efterspørgsel fra samarbejdspartnere eller søsætte større forskningsaktiviteter. 

Nu opfører DTU bygningen B346A med nye state-of-the-art forskningsfaciliteter. Med B346A udvider DTU Nanolab sine faciliteter med ca. 700 m2 renrum designet til at huse den seneste generation af udstyr til nanofabrikation. Det vil give samarbejdspartnere, forskningsprojekter og nye initiativer adgang til de nødvendige og unikke faciliteter, der er brug for i Nordeuropa.

Et komplekst laboratoriebyggeri

I renrum har man et ekstremt kontrolleret miljø, hvor man styrer temperatur, luft og fugtighed, hvilket er nødvendigt for at bedrive højteknologisk eliteforskning i nano- og kvanteteknologi. 

DTU har som mål at designe og opføre B346A med de nyeste bæredygtige løsninger. Et vigtigt fokus er at skabe fleksible og fremtidssikrede renrum, der kan tilpasses nye teknologier og faciliteter, der kan bruges døgnet rundt, året rundt, med det lavest mulige energiforbrug. 

Samlingspunkt og udstillingsvindue

Med B346A sikrer DTU, at DTU Nanolab kan fremtidssikre DTU’s verdensførende forskningsinfrastruktur inden for mikro- og nanofabrikation. Vigtigst bidrager DTU til, at Danmark kan levere de nødvendige komponenter til at udvikle fremtidens teknologier. 

Visionen for B346A er at skabe et inspirerende og innovativt internationalt forskningsmiljø, der samler forskere, studerende og samarbejdspartnere på tværs af fag. Samtidig skal B346A blive et udstillingsvindue, hvor alle kan opleve og få viden om den nyeste nanoteknologi.


About Nanolab Phase 4

New building for nanofabrication at DTU Lyngby Campus

Nanotechnology is the key to future technology

Nanotechnology is essential for economic growth and security in Denmark. The use of nanotechnology has allowed researchers and companies to develop new technologies and products such as novel materials and tiny components. These are used in a variety of products including computer chips, optical lenses in mobile phones and for measuring cells. These are all important components within artificial intelligence, IT and life sciences.

DTU Nanolab, the National Centre for Nano Fabrication and Characterization, supports the development of Danish nanotechnology. Today, DTU Nanolab has a cleanroom – i.e. an advanced laboratory facility – for micro- and nanofabrication. This is used by both university researchers and commercial partners who can rent a workspace.

Need for more space

There are approx. 400 researchers, including those from 7 out of DTU's 8 basic research centres, who use DTU Nanolab's facilities. But the maximum capacity of the cleanrooms has been reached. There is a need for new, up-to-date laboratories and tools if DTU Nanolab is to meet demands from collaboration partners or to launch major research activities.

DTU is constructing building B346A with new state-of-the-art research facilities. DTU Nanolab will expand its facilities with an approximately 700 m2 cleanroom, designed to house the latest generation of nanofabrication equipment. This will give collaboration partners, research projects and new initiatives access to the essential and unique facilities needed in Northern Europe.

Complex laboratory construction

A cleanroom creates a controlled environment where temperature, particle count and humidity are regulated which allows high-tech research in key nano and quantum technologies.DTU Campus Service (CAS), the department constructing the building, aims to design and construct B346A with the latest sustainable solutions. An important focus is to create flexible and future-proof cleanrooms, adaptable to new technologies and facilities, that can be used around the clock, throughout the whole year, with the lowest energy consumption possible.

Meeting place and shop window

DTU has ensured that DTU Nanolab can future-proof DTU's world-leading research infrastructure within micro- and nanofabrication. Most importantly, DTU will contribute to Denmark being able to supply the necessary components for future technologies.

The vision for B346A is to create an inspiring and innovative international research environment that brings researchers, students, and collaboration partners across disciplines together. Simultaneously, B346A will become a showcase where everyone can experience and gain knowledge about the latest nanotechnology.

Picture for a video about DTU Nanolab Phase 4

Nanolab Phase 4 FAQ

FAQ om B346A - DTU's nye bygning til nanofabrikation

I enheder er 1 nm = 10-9 m. I ord er en nanometer en meter delt en milliard gange. Nano er så småt, at mennesker har brug for helt særligt udstyr og specialviden til at observere, registrere, bruge og fabrikere komponenter i nanometerskala. 
Nanoteknologi er essentiel i udviklingen af ny teknologi og nye produkter som for eksempel smartphones, sensorer, medicin, kvanteteknologi og sikkerhedssystemer. 

DTU Nanolab, Nationalt Center for Nanofabrikation og -karakterisering, forsker i og giver adgang til avanceret udstyr og ekspertise inden for mikro-og nanoteknologi. Med placeringen på DTU Lyngby Campus spiller DTU Nanolab en central rolle i udviklingen af mikro- og nanoteknologi i Danmark. 
DTU Nanolab driver og vedligeholder state-of-the-art udstyr og renrumsfaciliteter. Det gør vi for at sikre åben adgang til optimale arbejdsbetingelser for forskere og samarbejdspartnere.
Se mere på DTU Nanolabs web: https://www.nanolab.dtu.dk.

DTU Nanolabs nuværende renrum har nået sin maksimale kapacitet. Med de nye faciliteter i B346A kan DTU imødekomme nye samarbejdspartnere og nye forskningsprojekter og -initiativer, der bidrager til at udvikle ny teknologi og produkter til gavn for samfundet.
B346A spiller en særlig rolle inden for DTU’s strategiske satsning på chipteknologi og kvanteteknologi. Det nye renrum bliver både en del af det nye tværfaglige Center for Kvanteteknologi, samt testcenter og fabrikationsenhed i det danske NATO-samarbejde under DIANA-initiativet. 
I B346A vil forskere for eksempel kunne udvikle og fabrikere fysiske komponenter til kvantesensorer, kvantekrypteringsenheder eller kvantecomputere, som skal bidrage til at sikre Danmarks og Vestens fortsatte førerposition inden for kvanteteknologi.
I dag har DTU Nanolabs renrum ca. 400 brugere. Det er både forskere på DTU og andre universiteter samt samarbejdspartnere, der bruger fællesudstyret. 7 af DTU’s 8 grundforskningscentre bruger DTU Nanolabs faciliteter.
Den nye bygning bliver ca. 5.600 m2 i 2 etager plus kælder. Renrum under filter bliver ca. 700 m2.
B346A bliver placeret på DTU Lyngby Campus på Ørsteds Plads, hvor der i dag er parkering. Den nye bygning bliver nabo til B346, der huser de nuværende renrum. De to bygninger bliver bygget sammen, så der er direkte adgang mellem renrummene. 
Bygning B346A får et renrum og teknik- og supportfaciliteter. Desuden får bygningen områder designet til at formidle nanoteknologi, som bl.a. omfatter et ankomstområde, hvor studerende, forskere og gæster kan mødes omkring nanofabrikation. Planen er, at facaden på bygningen får glaspartier i stueetagen, så man kan kigge ind og følge med i laboratoriet ude fra Lyngby Campus. 
Stueetagen i bygningen designes til at være åben og inviterende med glaspartier, der betyder, at man kan kigge ind og følge med i laboratoriet. Indenfor i ankomstområdet får de daglige brugere og besøgende indsigt i nanoteknologiens verden i oplysende, lærende og sanselige formater. Der er særligt fokus på at synliggøre forskningsaktiviteter i renrum i ankomst- og opholdsarealer.
Renrummet, der er bygningens primære rum, er planlagt som et stort, åbent og fleksibelt renrum med et underliggende dyb subfab (en ren kælder), og et åbent plenum. Renrummet bliver bygget som et ISO 4 ballroom', som fra starten driftes som ISO 5 og 6, med fuld subfab til 200 mm udstyr. Denne opbygning giver den maksimale fleksibilitet for anvendelse af renrummet og et plug-and-play miljø, hvor brugere kan tilslutte udstyr efter behov.
Forskning og udstyr i renrum, som det der etableres i bygning B346A, medfører, at bygningen bliver særlig energikrævende. Derfor er procesenergi – dvs. al den energi, der bruges af udstyr, ventilation og maskiner – et særligt fokusområde for projektet. 
Det er målet at udvikle en ventilationsløsning, som sikrer en miljømæssig og økonomisk bæredygtig bygning mange år frem. Derudover har DTU fokus på bæredygtige løsninger med en DGNB-certificering som mål. Det betyder, at der i byggeriet er fokus på miljømæssig, social og økonomisk kvalitet.
Ambitionen er, at B346A som minimum certificeres DGNB Guld. DTU forventer derudover at opnå DGNB Hjerte - en udmærkelse, hvor man har eftervist, at der blandt andet er sikret ekstra fokus på indeklimaet.
DTU er bygherre. B346A bliver opført af Campus Service i tæt samarbejde med DTU Nanolab, som er primær bruger. 
DTU har tilknyttet internationale bygherrerådgivere, der har erfaring med at opføre halvleder renrumsfaciliteter til forsknings- og produktionsmiljøer.
De to hollandske rådgiverfirmaer, Labadvies og Deerns, er tekniske bygherrerådgivere.
DTU’s rammerådgiver, ERIK Arkitekter med Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma, har udarbejdet byggeprogrammet i samarbejde med Kontekst.
Entrepriseudbuddet er endnu ikke planlagt.
Den samlede økonomi for byggeprojektet er budgetteret til 345 mio. DKK (2021). Dertil kommer forskningsudstyr til brug i renrummet. DTU finansierer opførelsen af B346A.
Det er målet, at Campus Service overdrager bygningen til DTU Nanolab medio 2026. Der er dog ikke fastlagt en dato endnu. Efter overdragelsen vil DTU Nanolab stå for installering af maskiner og udstyr, inden bygningen tages i brug.

FAQ about B346A - DTU's new building for nanofabrication

In units, 1 nm = 10-9 m. In words, a nanometer is one meter divided one billion times. Nano is so small that people need very special equipment and specialist knowledge to observe, register, use, and fabricate components in nanometer-scale.
Nanotechnology is essential in the development of new technology and new products such as smartphones, sensors, medicine, quantum technology and security systems.

DTU Nanolab, National Center for Nano Fabrication and Characterization, researches micro- and nanotechnology and provides access to advanced equipment and expertise within the field. With its location on DTU's campus in Lyngby, DTU Nanolab plays a central role in the development of micro- and nanotechnology in Denmark.
DTU Nanolab operates and maintains state-of-the-art equipment and cleanroom facilities. We do this to ensure open access to ideal working conditions for researchers and collaboration partners.
See more on DTU Nanolab's website https://www.nanolab.dtu.dk.

DTU Nanolab's current cleanroom has reached its maximum capacity. With the new facilities in B346A, DTU can welcome new collaboration partners and new research projects and initiatives that contribute to developing new technology and products, which is a benefit to society.
B346A plays a special role within DTU's strategic investment in chip and quantum technology. The new cleanroom will be part of both the new interdisciplinary Centre for Quantum Technologies, as well as a test center and manufacturing unit in the Danish NATO cooperation under the DIANA initiative.
In B346A researchers will be able to develop and fabricate physical components for quantum sensors, quantum encryption units or quantum computers, among other things. This will contribute to securing the continued leading position in quantum technology of Denmark and the West.
Today, DTU Nanolab's cleanroom has approximately 400 users. The equipment is used by both researchers at DTU and other universities as well as collaboration partners. 7 of DTU's 8 basic research centers use DTU Nanolab's facilities.
The new building will be approximately 5,600 m2 spread out across 2 floors plus a basement. The area of cleanroom under filter will be approximately 700 m2.
B346A will be located on DTU Lyngby Campus on Ørsteds Plads, which is currently a parking lot. The new building will be next door to B346, which houses the current cleanrooms. The two buildings will be built together so that there is a direct connection between the cleanrooms. 
Building 346A will have a cleanroom, technical facilities, and support facilities. In addition, the building will have areas designed to convey nanotechnology, which includes an arrival area where students, researchers and guests can meet around nanofabrication. The plan is for the facade of the building to have glass sections on the ground floor, so that you can look inside and see the laboratory from Lyngby Campus.
The ground floor of the building is designed to be open and inviting with glass sections, which enables you to look inside and follow the work in the laboratory. In the arrival area, daily users and visitors gain insight into the world of nanotechnology through informative, educational, and sensory set-ups. There is a particular focus on making research activities in the cleanrooms visible as you arrive and use the building.
The cleanroom, which is the building's primary space, is planned as a large, open, and flexible cleanroom over a subfab (a clean basement) and an open plenum. The cleanroom will be built as an ISO 4 ballroom with a full subfab for 200 mm equipment. This structure provides maximum flexibility for the use of the cleanroom and a plug-and-play environment where users can connect equipment as needed.
Research and equipment in cleanrooms, such as the one to be established in B346A, causes the building to be particularly energy consuming. Therefore, process energy – i.e. all the energy used by equipment, ventilation, and machinery – is a special focus area for the project.
The goal is to develop a ventilation solution that ensures an environmentally and economically sustainable building for many years to come. In addition, DTU focuses on sustainable solutions with a DGNB certification as a goal. This means that there is a focus on environmental, social, and economic quality in the construction.
The ambition is for B346A to be certified DGNB Gold as a minimum. DTU also expects to achieve DGNB Heart - an award where it, among other things, has been recognized that extra focus has been ensured on the indoor climate. 
DTU is the client. Nanolab Phase 4 (B346A) will be developed by Campus Service in close cooperation with DTU Nanolab, which is the primary user. DTU is working with international client advisors who have experience in building semiconductor cleanroom facilities for research and production environments. 
The two Dutch consulting firms, Labadvies and Deerns, are technical client consultants. DTU's framework consultant, ERIK Arkitekter with Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma, has created the design program in collaboration with the architectural office Kontekst. The construction tender has not yet been planned.
The total finances for the construction are budgeted at 345 million DKK (2021). Additionally, there is research equipment for the cleanroom. DTU will finance the construction of B346A.
The goal is for the building to be handed over to DTU Nanolab mid 2026. A specific date has not yet been set. After the handover, DTU Nanolab will be responsible for the installation of tools and equipment before the building can be put into use.

Kontakt

Nanolab Phase 4

Anders M. Jørgensen

Anders M. Jørgensen Deputy Director, Ph.D.

Nanolab Phase 4

Jörg Hübner

Jörg Hübner Director, Ph.D.

Nanolab Phase 4

Troels Lysgaard-Hansen

Troels Lysgaard-Hansen Project Manager

Nanolab Phase 4